Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НОРИС 1 ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 115251924, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Крали Марко № 18, вх. Б, ет. 2, www.noris.bg е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.
Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за Хотел НОРИС и за официалният му уеб сайт  www.noris.bg.
Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: hotel_noris (at) abv.bg.
 
 
ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящата политика:
Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.
Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
 
 
 
 
 
 
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания. 
 
ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ
Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:
Видовете събирани данни според целите им са следните:
 
1. За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, НОРИС 1 ЕООД събира и обработва следните видове данни:
А) През нашия уеб сайт:
 •   при натискане на бутон free call (зелена слушалка) – номер на телефон за   обратна връзка, на който Ви връщаме обаждане за наша сметка
 •   при натискане на бутон send message - име, e-mail адрес и телефон на  лицето за контакт;
Б) При резервация по телефон:
 • Телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията
 • Име и фамилия на лицето за контакт;   
Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.
 
2. За целите на настаняването на гости в Хотел НОРИС, администратора обработва и съхранява следните данни:
 • ЕГН / ЛНЧ;
 • Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ);
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Гражданство;
 • Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;
 • Държава, издала националния документ.
Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години. 
 
 
 
ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО
 При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:
 • законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство; 
 • добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител; 
 • съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;
 • ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.
 • съгласие на потребителите за обработка на данните  - когато изпращате запитване до Хотел НОРИС (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги) Вие давате Вашето съгласие „НОРИС 1 ЕООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.
 
ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НОРИС 1 ЕООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.
Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на НОРИС 1 ЕООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „НОРИС 1 ЕООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на НОРИС 1 ЕООД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.
НОРИС 1 ЕООД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на НОРИС 1 ЕООД. Данните, които се събират за целите на настаняване в Хотел НОРИС  е достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Община Пловдив и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.
 
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ
1.  В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на  e-mail адрес: hotel_noris (at) abv.bg., можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия. 
Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване.
Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: НОРИС 1 ЕООД, адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Иларион  Макариополски № 27, e-mail:  hotel_noris (at) abv.bg.
2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до  НОРИС 1 ЕООД, по реда на т. 1 от настоящия  раздел.  НОРИС 1 ЕООД, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената  вътрешна проверка.
 
3.  Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.
 
4. Потребителите имат право да получат своите данни, които НОРИС 1 ЕООД съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на НОРИС 1 ЕООД, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.
 
ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Процедурите на НОРИС 1 ЕООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от НОРИС 1 ЕООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.
При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, НОРИС 1 ЕООД  довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт www.noris.bg, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и НОРИС 1 ЕООД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.