Актуално

Безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-6135-C01
30.08.2021 г.


Проект :

BG16RFOP002-2.089-6135-C01 за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,
Оперативна програма 2014BG16RFOP002 - Иновации и конкурентоспособност.

Бенефициент: “НОРИС 1” ЕООД
 
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които  100 % - 50 000.00 лв.
европейско и  - 0% - 0.00.лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 30.08.2021 г.      Край:      30.11.2021 г.
 
Цел на програмата: Осигуряването на оперативни средства за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Разходи за покриване на текущи нужди  на бенефициента -”НОРИС 1” ЕООД за консумативи, суровини, материали. Разходите за текущи нужди се калкулират в стойността на произведената продукция и предлаганите услуги от бенефициента. Тези разходи ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма 2014BG16RFOP002 - Иновации и конкурентоспособност, процедура: BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 000 лева.
 
Очакваните резулатати от подкрепата по процедурата се изразяват в  постигане на положитебен ефект по отношение на малките предприятияза преодоляване на икономическите последствия  от пандемията COVID-19.
Получените средства ще спомогнат на бенефициента да продължава да осъщесвява дейността си и да запази своята конкурентносопобност.